Vedtægter

 

§ 1

Foreningens navn er Odense Alliancen af 1951, som består af en sammenslutning, af fodboldklubber på Fyn. Ved opløsning af denne, tilfalder eventuelle midler foreningens medlemmer                      

§ 2

Foreningens formål er, at fremme interessen for fodboldspillet, samt medvirke til, at fremme klubbernes sportslige forståelse

§ 3

Som medlem kan optages klubber, som bestyrelsen finder berettiget hertil, uenighed om afgørelsen forelægges til endelig beslutning på førstkommende delegeretmøde.

§ 4

Odense Alliancens aktiviteter må ikke stride mod love

vedtaget af DBU FYN.

§ 5

Odense Alliancens organer er følgende:

Foreningen tegnes af et forretningsudvalg.

Delegeretmøde som vælger bestyrelse.

Bestyrelsen nedsætter udvalg, hvis dette skønnes nødvendigt.

Delegeretmøde afholdes i 2 kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag til delegeretmøde skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse.

Hver klub kan deltage med 2 stemmeberettiget medlemmer på mødet.

Regnskabsåret er 1. januar -31. december.

Kontingent vedtages på delegeretmøde.

Ekstraordinært delegeretmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 25% af medlemmerne ønsker det, mødet indkaldes med 14 dages varsel.

§ 6

Dagsorden til delegeretmøde

      1: Valg af dirigent

      2: Formandens beretning

      3: Regnskab

      4: Indkomne forslag

      5: Valg af bestyrelse og suppleanter

          Valg af revisor og 1 suppleant

      6: Eventuelt.    

§ 7

Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer + suppleanter.

Formand og kasserer vælges direkte på delegeretmøde for en to-årig periode.

Forretningsudvalg består af Formand, Næstformand og Kasserer

Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for en to-årig periode.

Suppleanter vælges for en et-årig periode.

En person kan vælges til bestyrelsen enten ved sin tilstedeværelse eller ved afgivelse af en skriftlig fuldmagt til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af næstformand og sekretær.

Bestyrelsen afholder møde, når formand eller tre fra bestyrelsen finder det nødvendigt.

Bestyrelsen forvalter foreningens midler på en god og redelig måde.

§ 8

Foreningens hovedopgave er afvikling af vinterturnering for Old Boys og derover.

§ 9

Alliancen udlodder penge til sports artikler, til det/de hold der deltager i Albani cup, i indeværende sæson. (se manual vedr. tilskud).

§ 10

Alliancens æresnål kan tildeles en person, som har ydet et fortjenstfuldt arbejde for Alliancen. Bestyrelsen afgør alene tildelingen.

 

April 2019 – erstatter vedtægter af maj 2016.